Ředidlo C6000 740g

539
Neohodnoceno

Ředidlo C 6000 k ředění nitrocelulózových nátěrových látek 740g.


  • (> 5 ks) Skladem
79 Kč
Kategorie: Ředidla a rozpouštědla
 
  • Použití: K ředění nitrocelulózových nátěrových látek. 
  • Výstražné upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření z poškození reprodukční schopnosti nebo nenarozeného dítěte. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • Bezpečnostní upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Nekuřte. Nevdechujte prach, dým, mlhu, páry, aerosoly. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu obličeje, brýle. Při styku s kůží: Svlékněte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou/sprchou. Pří vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze, která umožní pohodlné dýchání. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc. 
  • Skladování: Skladovat v suché větrané místnosti, mimo zdrojů zapálení.
  • Likvidace obalů a odpadů: Nespotřebovaný obsah odevzdat do skladu nebezpečných látek. Nesmí přijít do styku s potravinami a zdroji pitné vody. 
  • Obsahuje: toluen, bután-1-ol.

Hořlavina I. třídy nebezpečnosti. Výrobek je vyrobený podle normy ISO 9001.

ŠK spektrum Ředidlo C 6000 k ředění nitrocelulózových nátěrových látek 740 g.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: