Ředidlo S6001 700g

548
Neohodnoceno

Ředidlo S 6001 pro syntetické a olejové nátěrové hmoty nanášené stříkáním.


  • (> 5 ks) Skladem
59 Kč
Kategorie: Ředidla a rozpouštědla
 

Ředidlo S 6001 pro syntetické a olejové nátěrové hmoty nanášené stříkáním.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc

Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

  • Hustota produktu: 0,820 - 0,850 g/cm?.
  • Nebezpečné látky: Toluen, Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká.

Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: